Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://www.bouwbedrijftornbroers.nl, zoals deze

beschikbaar is gesteld door Bouwbedrijf Torn Broers BV. In deze disclaimer geven wij aan onder
welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.


Intellectueel eigendom


Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,
verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website
alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bouwbedrijf Torn Broers BV is het niet
toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het
intellectueel eigendom berust bij Bouwbedrijf Torn Broers BV.


Geen garantie op juistheid


Indien van toepassing:


Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke
weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn
als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel
overeenkomst met Bouwbedrijf Torn Broers BV te mogen claimen of te veronderstellen.
Bouwbedrijf Torn Broers BV streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze
inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan
kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te
wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Bouwbedrijf
Torn Broers BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat
waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.


Wijzigingen


Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van
https://www.bouwbedrijftornbroers.nl op deze pagina.